Pojmy a skratky z pracovného prostredia od A po E (1. časť )

Lenka Jusko

Používanie skratiek, ustálených pojmov či slov zahraničného pôvodu sa stáva bežnou súčasťou našej slovnej zásoby ako v súkromnom živote, tak aj na pracovisku. V nasledujúcom cykle článkov vám prinesieme tie, s ktorými sa stretávame alebo môžeme stretnúť v pracovnom živote. V mnohých prípadoch sme si na ich používanie už zvykli a vieme čo znamenajú. Niekedy sa však môžeme nesprávne domnievať a v tom prípade sa môže stať že pojem, prípadne bežne používanú skratku použijeme nevhodne či nesprávne. Takto môžeme vyvolať rozpaky, niekoho uraziť či si dokonca spôsobiť hanbu. V najbližších článkoch sa postupne (v abecednom poradí) pozrieme na tie najčastejšie používané skratky, pojmy a pomenovania.

Pojmy a skratky z pracovného prostredia

ASAP

Je skratkou slov vo vete As soon as possible (ang. – tak skoro, ako je to možné). Využíva sa najčastejšie v emailovej komunikácií, keď od vás očakáva niekto spätnú väzbu, zaslanie podkladov či zorganizovanie stretnutia bezodkladne, podľa možnosti čo najskôr. Túto skratku nie je vhodné používať pri komunikácií s ľuďmi, s ktorými komunikujete formálne, resp. po prvý krát.

ASSESMENT CENTRUM (AC)

V prípade tohto anglického pomenovania hovoríme v slovenčine o hodnotiacom centre. AC predstavuje metódu pre výber zamestnancov z externých či interných zdrojov, ktorého cieľom je výber najvhodnejšieho kandidáta prostredníctvom plnenia zadaných úloh pre samostatnú či tímovú prácu. Z pravidla sa na AC zúčastňuje viacero kandidátov, u ktorých zvolení hodnotitelia či pozorovatelia (napr. nadriadení, budúci kolegovia) hodnotia plnenie zadaných úloh. Takýmto spôsobom je možné preveriť kompetencie, zručnosti a schopnosti jednotlivých kandidátov, ich osobnostné predpoklady a silné či slabé stránky a porovnať výkony a vzájomné interakcie kandidátov v rovnakých podmienkach.

BACK OFFICE

Z angl. back – späť, zadná strana a z ang. office – kancelária môžeme v slovenčine používať výraz administratívna podpora. Ide o súbor aktivít, ktoré nesúvisia s predajom alebo prezentáciou spoločnosti navonok, ale so štandardizovanými procesmi ako je účtovníctvo, fakturácie, proces nákupu, mzdová agenda, personálna agenda, správa a údržba majetku a budov či upratovacie služby. Tieto procesy netvoria podstatu podnikania, identity, produktov a služieb spoločností, preto je možné si na ich spracovanie služby aj outsourcovať.

BENEFITY

Jedným z hlavných aspektov prispievajúcich k celkovému úspechu spoločnosti sú nie len odborní a kvalitní, ale aj motivovaní zamestnanci. Spokojnosť zamestnancov vplýva na ich angažovanosť, výkonnosť a efektívnosť, čo následne opätovne zlepšuje postavenie a dobré meno firiem, v ktorých zamestnanci pracujú. Zamestnanecké benefity sú zložkou odmeny, prispievajú k uspokojeniu osobných potrieb zamestnancov a zároveň zvyšujú atraktivitu zamestnávateľa pre účely recruitmentu. Príkladmi benefitov sú: príspevok na doplnkové dôchodcovské sporenie, dni dovolenky nad rámec Zákonníka práce, príspevok na stravu nad rámec Zákonníka práce, možnosť pracovať z domu (home office), zľavy na rôzne produkty a služby, školenia, jazykové kurzy, príspevok zamestnancom pri dôležitých míľnikoch (svadba, narodenie dieťaťa, pracovné jubileum) a pod. Najnovším modelom benefitného systému je tzv. Cafeteria, kedy je zamestnancovi stanovený limit pre výhody (benefity) a volí si samostatne tie, ktoré majú pre neho najväčšiu hodnotu a vyhovujú jeho potrebám a životnému štýlu.

BEHAVIORÁLNY POHOVOR (BI)

Behavioral interview (BI) je metóda výberu zamestnancov, ktorá je zameraná na predchádzajúce pracovné skúsenosti kandidáta, od ktorého sa vyžadujú odpovede na otázky poskytnutím opisu konkrétnych situácii v ktorých sa nachádzal, keď musel použiť určitú zručnosť alebo schopnosť. Odpovede by mali poskytovať fakty, overiteľný a konkrétny dôkaz o tom, ako ste riešili problémy v minulosti. Je to spôsob ako preukázať, čo je kandidát schopný urobiť v budúcnosti na základe doterajších pracovných skúseností.

BOSSING

Termín bossing pochádza z angl. boss: šéf. Predstavuje šikanu jednotlivca na pracovisku jeho nadriadeným. V mnohých prípadoch bossing (rozšírená forma mobbingu) napĺňa znaky protizákonného diskriminačného správania (nerovného zaobchádzania). Prejavmi sú napríklad privlastňovanie si práce a výsledkov svojho podriadeného, neopodstatnené rozdiely v odmeňovaní, zvýšený tlak na zamestnanca v oblasti jeho výkonu či časových nárokov. O bossing ide aj v prípade systematického ponižovania, neprimeraného spochybňovania schopností zamestnanca.

BRAINSTORMING

Termín brainstorming pochádza z ang. brain: mozog, storm: búrka. Ide teda o búrku mozgov, skupinovú kreatívnu diskusiu, ktorá je nástrojom hľadania alternatívnych a nových spôsobov riešenia problémov alebo úloh. Brainstorming je efektívny a nepremení sa len na kolegiálny diškurz, ak je vedený skúsenou osobou, moderátorom.

BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) predstavuje súbor legislatívy, opatrení, zásad, princípov, postojov, správania a aktivít, ktoré pomáhajú eliminovať nepriaznivé dôsledky práce. Upravuje ich aj rámcová smernica Európskej únie 89/391/EEC. Tá vyžaduje a ukladá zamestnávateľom povinnosť zabezpečenia dôstojnej práce, pohody pri práci, sociálnu ochranu zamestnancov, priaznivé pracovné vzťahy, ale aj ochranu materiálnych hodnôt, pracovného a životného prostredia. Faktormi ktoré ovplyvňujú bezpečný výkon práce zamestnancov sú aj stres, pracovná záťaž, monotónnosť práce, pracovné podmienky, pracovné a pracovno-právne vzťahy, psychologické a sociálne faktory, rovnosť príležitostí (nediskriminovanie), spravodlivé odmeňovanie, vhodné vybavenie pracovísk, atď. Cieľom legislatívnych opatrení v BOZP oblasti je eliminovanie pracovných úrazov, smrteľných pracovných úrazov, chorôb z povolania a priemyselných havárií.

BUDGET

S týmto slovom sa zamestnanci stretávajú v prípade, keď sa jedná o rozpočet. Pojem budget sme prebrali z anglického jazyka. Najčastejšie sa stretávame s pojmom budget pre oddelenie, projekt či celú spoločnosť na určité obdobie. Obdobie môže byť dané dĺžkou projektu, či týždňami, mesiacmi, kvartálmi a rokmi. Zjednodušene povedané, ide o určenie na čo sa môže minúť koľko finančných prostriedkov.

CEO

Pojem CEO je skratkou anglického pomenovania Chief Executive Office. Slovenský doslovný preklad hovorí o vrchnom výkonnom úradníkovi. V skutočnosti ide o riaditeľa firmy, generálneho riaditeľa či riaditeľa korporácie. V dnešnej dobe je používanie tohto pojmu v našich končinách tiež rozšírené, pre jeho globálnu zrozumiteľnosť.

CFO, CIO, CMO, CHRO, CTO a pod.

Podľa modelu CEO ide o pomenovanie riaditeľov jednotlivých oddelení, či divízií. CFO – Chief Financial Officer (finančný riaditeľ), CIO – Chief Information Office (riaditeľ IT), CMO – Chief Marketing Office (marketingový riaditeľ), CHRO – Chief Human Resources Officer (riaditeľ ľudských zdrojov), CTO – Chief Technology Officer (technický riaditeľ).

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Slovenský preklad tohto pojmu je Spoločenská zodpovednosť firiem. Pojem zastrešuje aktivity organizácií a jej zamestnancov nad rámec zákonných povinností, ktoré sú prospešné pre spoločnosť ako celok, či jednotlivé komunity. Organizácie sa takto zaväzujú k prijímaniu takých postojov, postupov a rozhodnutí, ktoré prispievajú k podnikateľským praktikám pre udržateľný rozvoj spoločnosti a sveta okolo nás. Najčastejšie ide o aktivity, ktorých cieľom nie je zisk organizácie, ale realizácia verejnoprospešných projektov, angažovanosť voči komunite, charitatívnu činnosť, činnosť reflektujúcu na hodnoty firmy a ekologické správanie v každodennom podnikaní. Tieto aktivity sú zároveň podporným nástrojom verejného obrazu o organizácií.

DRESS CODE

Predpis (kód) obliekania ako preklad ang. dress code pomenúva písané aj nepísané pravidlá odievania sa v spoločnosti, či na pracovisku. V dnešnej dobe už nie je tento pojem používaný len pre spoločenské udalosti (black tie, white tie, formal dress, semi-formal), ale aj pre požiadavky obliekania sa v podnikateľskom prostredí a pre zamestnancov pri bežnej dennej prevádzke. Dress code sa považuje za súčasť celkového imidžu organizácie. V pracovnom prostredí ide najmä o:

Business formal

Vyžadovaným štandardom pre mužov je oblek vrátane kravaty, pre ženy vyžaduje sukňový prípadne nohavicový kostým resp. puzdrové jednofarebné šaty so sakom.

Business casual

Voľnejšia forma, ktorá však stále spĺňa náležitosti formálneho a slušivého odievania sa na pracovisku. Muži si môžu zvoliť nohavice, sako, košeľu s krátkym či dlhým rukávom bez kravaty, jednofarebné svetre. Ženy si môžu dovoliť kostým, košeľu, blúzku, sveter, nohavice, puzdrovú sukňu, šaty. V prípade žien sú prípustné vhodné doplnky a vyžadujú sa topánky s uzavretou špičkou. Oblečenie v rámci Business casual by malo byť v neutrálnych, tmavých, či svetlých farbách.

Smart casual

Neformálny štýl, no stále spoločensky vhodný, v dnešnej dobe najviac využívaný. Pre mužov je možné kombinovať športové saká a nohavice (aj rôznych odtieňov), košele môžu byť farebnejšie s jemným vzorom ako sú prúžky či bodky. Ženám poskytuje tento štýl obliekania voľnosť vo farbách či strihoch a doplnkoch. Za nevhodné sa pri tomto štýle rovnako pre mužov aj ženy považuje nosenie rifloviny, športových topánok, športového oblečenia a mikín či tričiek s potlačou.

Dressy casual

Vhodné oblečenie pre tento štýl je neformálne, nie však športové. Muži aj ženy si môžu zvoliť z rifiel, nohavíc, členkových topánok či moderných čižmičiek, topánok na podpätkoch s uzavretou alebo otvorenou špičkou či tzv. balerín. Môžu sa kombinovať rôzne topy, košele, nešportové tričká a saká, či svetre.

Casual

Typickou črtou tohto štýlu je obliekanie sa do práce rovnako, ako by ste sa obliekli na voľnočasové aktivity. Ide teda najmä o rifle, tričká, košele, topy a športová a iná vychádzková obuv.

DEVELOPMENT CENTRUM (DC)

Z prekladu anglických slov v slovenčine používame názov Centrum vývoja (zamestnanca). Ide o súbor vzdelávacích aktivít, testovaní a psychodiagnostiky, ktorých najčastejším cieľom je osobnostný rozvoj zamestnanca v kontexte jeho pracovného zaradenia a pracovných úloh, ktorých výsledkom by malo byť zvýšenie či optimalizácia pracovného výkonu zamestnanca.

E-LEARNING

Moderné technológie umožňujú spoločnostiam vzdelávať svojich zamestnancov neprezenčne, v mieste a čase potreby. Takéto vzdelávanie môže spoločnosť pre svojich zamestnancom outsourcovať, prípadne pripraví takýto program vzdelávania svojimi zamestnancami, ktorí vedia ešte lepšie reflektovať na interné potreby. Takéto školenia šetria po finančnej stránke nie len priame náklady na školiteľov či prenájmy školiacich miestností, ale aj nepriame náklady na cestovné či čas strávený mimo pracoviska. Takúto formu vzdelávania už nepreferujú len softvérové spoločnosti či marketingoví a obchodní špecialisti. E-learning prechádza postupne do všetkých sektorov, dajú sa cez neho organizovať aj zákonom stanovené školenia ako BOZP. Obľúbené sú tiež jazykové e-learningy. Nový rozmer takéhoto vzdelávania sa pridalo zapojenie video a audio vstupov do e-learningu, stretnúť sa môžeme aj s online prednáškami.

EMPLOYER BRANDING

Pod týmto pojmom sa skrýva budovanie značky zamestnávateľa, budovanie imidžu. Na základe hodnôt, vízií a cieľov sa snaží spoločnosť o to, aby si k nej už existujúci zamestnanci vytvorili vzťah a pretavením do každodennej práce zvýšili angažovanosť a výkon zamestnancov. Employer branding pomáha procesu recruitmentu tým, že oslovuje ľudí podobnými hodnotami, víziami a cieľmi. Takto má spoločnosť možnosť osloviť talentovaných a kvalitných zamestnancov. Spolieha sa aj na prenesenie pozitívnej skúsenosti svojich zamestnancov na potenciálnych budúcich zamestnancov. Podieľa sa na ňom mix internej a externej prezentácie spoločností, ktorý je založený na nezameniteľných znakoch, vlastnostiach či sloganoch, ktoré pomáhajú spoľahlivo identifikovať spoločnosť a jej produkty alebo služby.

Pomohli sme ? Dajte o nás vedieť aj ďalším!
Autor článku:
Lenka Jusko
HR špecialista & Recruiter

Som Lenka. Humanitné odbory ma zaujímali už od strednej školy, preto som sa rozhodla venovať sa na bakalárskom stupni Manažmentu ľudských zdrojov, na inžinierskom stupni Ekonomike a manažmente malých a stredných podnikov. Neskôr som si rozšírila vedomosti profesijným štúdiom Executive MBA. Už počas štúdia na vysokej škole som pracovala v personálnej agentúre ako administrátor a recruiter. Veľa som sa o HR v praxi naučila v špecifických oblastiach, v ktorých pôsobili moji ďalší zamestnávatelia, a to súkromný poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby a neskôr IT spoločnosť. Inak som najmä z mäsa a kostí, spokojná manželka, mama, patrí ku nám aj pes a kocúr, energiou ma nabíja najmä čerstvý vzduch a príroda. Verím v „Change your thoughts and you change your world.“