Vzor životopisu
Advokát

Neviete ako začať alebo sa len chcete inšpirovať ?
Môžete jednoducho upraviť tento vzor a použiť ho pre Váš životopis.

TIPY

JUDr. ALEXANDER
SOTÁK

TIPY

Vyberte ...
PT Sans
Roboto
Open Sans
Montserrat
Roboto Condensed
PT Serif
Varela Round
Lora
Lato
Oswald
Raleway
Crimson Pro
Merriweather
Libre Baskerville

Kontakt

Bratislava
0908 887 356
sotak.a@gmail.com
31 rokov

TIPY

Jazykové znalosti

Anglický jazyk
Francúzsky jazyk

TIPY

Skryť sekciu

Záujmy a záľuby

obchodné právo
cyklistika v prírode
história

TIPY

Zobrazenie:

Štítky
Text
Štítky
Skryť sekciu

Kurzy a školenia

2014
Pôsobnosť vyšších súdnych úradníkov v obchodných veciach
Justičná akadémia v Pezinku
2016
Obchodný register v judikatúre všeobecných súdov
Justičná akadémia v Pezinku

TIPY

Skryť sekciu

Vodičský preukaz

Skupina B

TIPY

Skryť sekciu

Pracovné skúsenosti

2018 - trvá
Advokát
MAPLE & Akt s.r.o.
Bratislava
 • poskytovanie právneho poradenstva pre zahraničných a domácich podnikateľov a investorov;
 • príprava a komentovanie právnych dokumentov (zmluvy, právne stanoviská);
 • konzultácie v prípravných fázach riešenia sporu, ako aj počas prebiehajúceho konania;
 • negociácie a zastupovanie klienta pri mimosúdnom riešení sporov;
 • zastupovanie klientov v konaniach pred všeobecnými súdmi, Ústavným súdom SR, Európskym súdom pre ľudské práva, ako aj v arbitrážnych konaniach;
 • vypracovávanie všetkých typov podaní, vrátane predžalobných výziev, žalôb, návrhov, vyjadrení a riadnych, ako aj mimoriadnych opravných prostriedkov;
 • zastupovanie klientov pred orgánmi verejnej správy;
2013 - 2018
Advokátsky koncipient, právny asistent
Advokátska kancelária Dr. Lukáš Konečný
Bratislava
 • vykonávanie úkonov právnych služieb pod vedením advokáta, ako aj samostatne;
 • podieľanie sa na riešení prípadov z oblasti občianskeho, obchodného, trestného práva;
 • poskytovanie právnych rád klientom;
 • právne zastupovanie klientov pred súdmi alebo inými orgánmi, účasť na pojednávaniach alebo iných úkonoch;
 • koncipovanie právnych dokumentov - písomných podaní na súd alebo iný orgán;
 • koncipovanie právnych dokumentov - právnych rozborov alebo stanovísk pre klientov;
 • koncipovanie právnych dokumentov – zmlúv alebo iných listín o právnych úkonoch;
 • zastupovanie klientov na rokovaní s protistranou alebo zmluvným partnerom;

TIPY

Skryť sekciu

Vzdelanie

2014
Právo - rigorózne konanie (JUDr.)
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Rigorózna práca: Zabezpečenie obchodnoprávnych záväzkov zmluvnou pokutou v podmienkach slovenskej legislatívy.
2008 - 2013
Právo (Mgr.)
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Diplomová práca: Vzťah obchodného a občianskeho práva v zmysle požiadaviek európskej legislatívy.
2000 - 2008
Osemročné gymnázium
Gymnázium Metodova 2, Bratislava

TIPY

Skryť sekciu

Silné stránky

vnútorná integrita
jasné a zrozumiteľné ústne aj písomne vyjadrovanie
zodpovedný prístup
samostatná práca a zároveň plnohodnotná práca v tíme pre klienta
analytické myslenie
empatia
všeobecný kultúrny a politický prehľad 

Zobrazenie:

Štítky
Text
Štítky
Skryť sekciu