Vzor životopisu
Advokát

Neviete ako začať alebo sa len chcete inšpirovať ?
Môžete jednoducho upraviť tento vzor a použiť ho pre Váš životopis.

TIPY

Fotka

Nahrajte Vašu fotku alebo ju odstráňte.
JUDr. ALEXANDER
SOTÁK

TIPY

Meno a priezvisko

Vyberte ...
PT Sans
Roboto
Open Sans
Montserrat
Roboto Condensed
PT Serif
Varela Round
Lora
Lato
Oswald
Raleway
Crimson Pro
Merriweather
Libre Baskerville

Kontakt

Bratislava
0908 887 356
sotak.a@gmail.com
31 rokov

TIPY

Kontakt
Nepotrebné údaje môžete skryť.

Jazykové znalosti

Anglický jazyk
Francúzsky jazyk

TIPY

Jazykové znalosti
Skryť sekciu

Záujmy a záľuby

obchodné právo
cyklistika v prírode
história

TIPY

Záujmy a záľuby

Zobrazenie:

Štítky
Text
Štítky
Skryť sekciu

Kurzy a školenia

2014
Pôsobnosť vyšších súdnych úradníkov v obchodných veciach
Justičná akadémia v Pezinku
2016
Obchodný register v judikatúre všeobecných súdov
Justičná akadémia v Pezinku

TIPY

Kurzy a školenia
Skryť sekciu

Vodičský preukaz

Skupina B

TIPY

Vodičský preukaz
Skryť sekciu

Pracovné skúsenosti

2018 - trvá
Advokát
MAPLE & Akt s.r.o.
Bratislava
 • poskytovanie právneho poradenstva pre zahraničných a domácich podnikateľov a investorov;
 • príprava a komentovanie právnych dokumentov (zmluvy, právne stanoviská);
 • konzultácie v prípravných fázach riešenia sporu, ako aj počas prebiehajúceho konania;
 • negociácie a zastupovanie klienta pri mimosúdnom riešení sporov;
 • zastupovanie klientov v konaniach pred všeobecnými súdmi, Ústavným súdom SR, Európskym súdom pre ľudské práva, ako aj v arbitrážnych konaniach;
 • vypracovávanie všetkých typov podaní, vrátane predžalobných výziev, žalôb, návrhov, vyjadrení a riadnych, ako aj mimoriadnych opravných prostriedkov;
 • zastupovanie klientov pred orgánmi verejnej správy;
2013 - 2018
Advokátsky koncipient, právny asistent
Advokátska kancelária Dr. Lukáš Konečný
Bratislava
 • vykonávanie úkonov právnych služieb pod vedením advokáta, ako aj samostatne;
 • podieľanie sa na riešení prípadov z oblasti občianskeho, obchodného, trestného práva;
 • poskytovanie právnych rád klientom;
 • právne zastupovanie klientov pred súdmi alebo inými orgánmi, účasť na pojednávaniach alebo iných úkonoch;
 • koncipovanie právnych dokumentov - písomných podaní na súd alebo iný orgán;
 • koncipovanie právnych dokumentov - právnych rozborov alebo stanovísk pre klientov;
 • koncipovanie právnych dokumentov – zmlúv alebo iných listín o právnych úkonoch;
 • zastupovanie klientov na rokovaní s protistranou alebo zmluvným partnerom;

TIPY

Pracovné skúsenosti
Skryť sekciu

Vzdelanie

2014
Právo - rigorózne konanie (JUDr.)
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Rigorózna práca: Zabezpečenie obchodnoprávnych záväzkov zmluvnou pokutou v podmienkach slovenskej legislatívy.
2008 - 2013
Právo (Mgr.)
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Diplomová práca: Vzťah obchodného a občianskeho práva v zmysle požiadaviek európskej legislatívy.
2000 - 2008
Osemročné gymnázium
Gymnázium Metodova 2, Bratislava

TIPY

Vzdelanie
Skryť sekciu

Silné stránky

vnútorná integrita
jasné a zrozumiteľné ústne aj písomne vyjadrovanie
zodpovedný prístup
samostatná práca a zároveň plnohodnotná práca v tíme pre klienta
analytické myslenie
empatia
všeobecný kultúrny a politický prehľad 
Silné stránky

Zobrazenie:

Štítky
Text
Štítky
Skryť sekciu