Vzor životopisu
Učiteľka

Neviete ako začať alebo sa len chcete inšpirovať ?
Môžete jednoducho upraviť tento vzor a použiť ho pre Váš životopis.

TIPY

Mgr. Mária 
JAROŠOVÁ

TIPY

Vyberte ...
PT Sans
Roboto
Open Sans
Montserrat
Roboto Condensed
PT Serif
Varela Round
Lora
Lato
Oswald
Raleway
Crimson Pro
Merriweather
Libre Baskerville

O mne

Ako najstarší súrodenec som už počas svojho detstva a dospievania dohliadala na vzdelávanie tých mladších, preto bola voľba pedagogického štúdia pre mňa prirodzená. Začínala som ako učiteľka na prvom stupni základnej školy, neskôr som si po Nežnej revolúcií spravila špecilizáciu na výučbu anglického jazyka. Možnosti ktoré tento jazyk ponúka ma oslovili natoľko, že som neváhala využiť jeden z prvých výmenných kurzov pre učiteľov a s rodinou sme sa na rok premiestnili do UK. Po návrate som pokračovala vo výučbe v štátnych školách, až do prechodu do privátnej sféry.
Skryť sekciu

TIPY

Nechcené sekcie môžete skryť.

Kontakt

Fintice
0918 701 003
jarosova@education.co.uk
58 r.

TIPY

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk
Anglický jazyk

TIPY

Skryť sekciu

Záujmy a záľuby

knihy Williama Shakespearea
stanovanie v prírode
sledovanie cestopisných dokumentárnych filmov a seriálov

TIPY

Zobrazenie:

Štítky
Text
Štítky
Skryť sekciu

Pracovné skúsenosti

2009 - 2020
Lektorka anglického jazyka
Language Center Anglia
Prešov
 • súkromná jazyková škola s moderným vzdelávacím programom
 • uplatňovanie tvorivých a alternatívnych vyučovacích metód
 • príprava študijných materiálov 
 • účasť na štátnych a certifikovaných jazykových skúškach
 • aktivity na udržiavanie a rozvoj zahraničných vzťahov jazykovej školy
1998 - 2009
Zástupkyňa riaditeľa školy
Základná škola Malokarpatská 59
Prešov
 • škola zameraná na podporu jazykového vzdelávania s dôrazom na anglický jazyk
 • výučba anglického jazyka 
 • zastupovanie riaditeľa školy počas jeho neprítomnosti 
 • zabezpečovanie úloh pedagogicko-organizačného charakteru 
 • zodpovednosť za zverený úsek riadenia (odborné predmety) a hospodárenia školy 
 • reporting a administratívne úlohy voči zriaďovateľovi školy 
 • organizačno–administratívne úloy pre podporu práce zamestnancov školy  
 • úprava plnenia pedagogických a výchovných plánov podľa potreby školy
 • zabezpečovanie zastupovania počas neprítomnosti pedagogického pracovníka 
 • zostavovanie časti podkladov pre celkový rozpočet školy a dohľad nad jeho čerpaním 
1994 - 1998
Učiteľka anglického jazyka
Základná škola Ľuda Ondrejova
Prešov
 • výchova a vzdelávanie žiakov podľa schválených pedagogických dokumentov a pedagogicko-organizačných pokynov
 • upevňovanie a rozvíjanie poznatkov, zručností a návykov
 • uplatňovanie tvorivých a alternatívnych vyučovacích metód, využívanie nových metód práce
 • príprava výchovných a učebných pomôcok pre žiakov
 • pravidelné overovanie a hodnotenie vedomostí a zručností žiakov
 • vedenie pedagogickej dokumentácie 
 • organizovanie a podpora mimoškolskej a záujmovej činnosti - Čitateľský klub anglickej lieratúry
1993 - 1994
Teacher's aide
Castleton Primary School
Leeds, United Kingdom
 • výmenný pobyt pre učiteľov anglického jazyka (Teacher Training) zameraný predovšetkým na metodiku výučby anglického jazyka v podmienkach krajiny s angličtinou ako štátnym jazykom
1986 - 1993 (1988 - 1991 prerušenie pre MD)
Učiteľka prvého stupňa ZŠ
Základná škola Veľký Šariš
 • rozpoznávanie aktuálnej vývinovej úrovne žiakov
 • výchova a vzdelávanie žiakov podľa schválených pedagogických dokumentov a pedagogicko-organizačných pokynov.
 • vedenie pedagogickej dokumentácie (napr. triedna kniha, triedny výkaz a pod.)
 • spolupráca s pedagogickými zamestnancami, psychológmi a rodičmi žiakov
 • dohľad nad žiakmi (napr. počas prestávok, v jedálni a pod.)
 • organizovnie školských výletov a pobytov školy v prírode

TIPY

Skryť sekciu

Vzdelanie

1990 - 1993
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta
anglický jazyk 
3-ročné externé štúdium pre absolventov učiteľstva pre 1. stupeň ZŠ ukončené štátnou skúškou
1980 - 1985
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Prešov, Pedagogická fakulta
učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
(Mgr.)
1976 - 1980 
Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach
maturitná skúška

TIPY

Skryť sekciu

Kurzy a školenia

1994
Castleton Primary School
TEFL (Teaching English As a Second Language)
Leeds, United Kingdom
Certifikát

TIPY

Skryť sekciu

Silné stránky

trpezlivosť
vnútorná integrita a hodnotové nastavenie
spoľahivosť
empatia
iniciatívnosť
komunikatívnosť

Zobrazenie:

Štítky
Text
Štítky
Skryť sekciu

Vodičský preukaz

Skupina B

TIPY

Skryť sekciu