Zuzana Čaputová
životopis

Neviete ako začať alebo sa len chcete inšpirovať ?
Môžete jednoducho upraviť tento vzor a použiť ho pre Váš životopis.

Ocenenia

Goldmanova environmentálna cena
2016
San Francisco, Kalifornia, USA
Kauza Pezinská skládka: 10 rokov verejnej kampane proti povoleniu ďalšej skládky odpadu, ktorá by znečistila pôdu, vzduch a vodu v meste Pezinok a okolí. Najvyšší súd SR  v roku 2013 rozhodol, že nová povolená skládka bola nezákonná. Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR nadväzovalo na rozhodnietie Súdneho dvora Európskej únie. Ten uznal právo verejnosti na účasť pri rozhodovaní v záležitostiach, ktoré ovplyvňujú životné prostredie. Goldmanova environmentálna cena bola udelená za trvalý a významný prínos v oblasti ochrany životného prostredia.
Európska osobnosť roka
2019
Brusel, Belgicko
Cena udeľovaná európskym lídrom "ktorí formujú Európu“ za mimoriadne úspechy v oblasti politiky, obchodu a inovácií .


Skryť sekciu

Pracovné skúsenosti

Prezidentka Slovenskej republiky
2019 - trvá
 • Reprezentuje Slovenskú republiku navonok i dovnútra a svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov;
 • Zastupuje Slovenskú republiku navonok, dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy;
 • Prijíma, poveruje a odvoláva vedúcich diplomatických misií;
 • Zvoláva ustanovujúcu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky;
 • Podpisuje zákony;
 • Vymenúva a odvoláva predsedu a ostatných členov vlády Slovenskej republiky, poveruje ich riadením ministerstiev a prijíma ich demisiu; predsedu a ostatných členov vlády odvoláva v prípadoch uvedených v čl. 115 a 116 Ústavy Slovenskej republiky;
 • Vymenúva a odvoláva vedúcich ústredných orgánov, vyšších štátnych funkcionárov a ďalších funkcionárov v prípadoch, ktoré ustanoví zákon; 
 • Vymenúva a odvoláva rektorov vysokých škôl, vymenúva vysokoškolských profesorov, vymenúva a povyšuje generálov;
 • Udeľuje vyznamenania, ak na to nesplnomocní iný orgán;
 • Odpúšťa a zmierňuje tresty uložené súdmi v trestnom konaní a zahládza odsúdenie formou individuálnej milosti alebo amnestie;
 • Je hlavnou veliteľkou ozbrojených síl;
 • Vyhlasuje referendum;
 • Môže vrátiť Národnej rade Slovenskej republiky zákon s pripomienkami do 15 dní od doručenia schváleného zákona;
 • Podáva Národnej rade Slovenskej republiky správy o stave Slovenskej republiky a o závažných politických otázkach;
 • Vymenúva a odvoláva sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, predsedu a podpredsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky, prijíma sľub sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky a sľub generálneho prokurátora;
 • Vymenúva a odvoláva sudcov, predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, generálneho prokurátora a troch členov Súdnej rady Slovenskej republiky, prijíma sľub sudcov.

TIPY

Skryť sekciu

Vzdelanie

Univerzita Komenského v Bratislave, SK 
Právnická fakulta  
1991 - 1996
Študijný program: Právo
Gymnázium Pezinok, SK
1987 - 1991

TIPY

Skryť sekciu

Kurzy a školenia

Agentúra Spojených štátov amerických pre medzinárodný rozvoj
Všeobecný manažment – manažment zmien
1998 – 1999
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alternatívne riešenie sporov – mediácia
1999

TIPY

Skryť sekciu

Záujmy a záľuby

Zenová meditácia
Sledovanie dokumentárnych filmov
Plávanie
Čítanie kníh
Turistika

TIPY

Zobrazenie:

Štítky
Text
Štítky
Skryť sekciu

Pracovné skúsenosti

Advokátsky koncipient
2005 - 2010
 • Koncipientská prax u advokátky Mgr. Evy Kováčechovej, u advokátky Mgr. Zuzany Dlugošovej a v obchodnej spoločnosti Advokátska kancelária Tomáš Kamenec, s. r. o. 
 • Pod vedením a dohľadom advokáta výkon právnej praxe v oblasti zastupovania mandantov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi. 
Advokátka
Advokátska kancelária Mgr. Zuzana Čaputová
2010 - 2019
 • Advokát zapísaný do zoznamu advokátov, poskytovanie právnych a ďalších služieb v súlade s právnymi predpismi, 
 • Účasť pri vyšetrovacích úkonoch, pri oboznámení sa s výsledkami vyšetrovania, vyhľadávania v trestnom konaní;
 • Vyhotovovanie písomného podania na súd alebo iný orgán alebo protistrane týkajúce sa veci samej;
 • Rokovanie s klientom a s protistranou v rámci prípravy ďalšieho postupu        v právnych záležitostiach;
 • Vypracovanie právneho rozboru veci, listiny o právnom úkone alebo jej podstatné prepracovanie.
Advokátka
VIA IURIS
2001- 2017 (od 2010 ako advokátka)
 • Spolupráca s občianskym združením na témach právneho štátu                       a presadzovania spravodlivosti vo vybraných oblastiach práva, napríklad fungovaniu justičných orgánov, zodpovednosti verejných činiteľov, transparentného nakladania s verejným majetkom a posilňovania verejnej kontroly verejnej moci.

TIPY